L A B O R A T O R I O  D I  A R C H I T E T T U R A  E  D E S I G N

RUM

 Små villor, stora visioner
Dramatiska hus på minst Iika spektakulära platser. ViIIae Minimae är en ironisk utopi, närd av drömmen
om att vara Adalberto Liberas.

 

Text Anna Nordbeck

BiId Fransesco Napolitano

FEM MODERNISTISKT INFLUERADE villor, våghalsigt placerade i häpnandsväckande landskap,

på sluttande klipphällar och branta berg.

Det är arkitekten Fransesco Napolitano som star bakom projektet Villae Minimae, “små  villor” på latin.

For hur sensationellt det an vore, ar projektet inte realiserat i verkligheten än: villorna är just sma

villor, utvecklade och studerade i en skala 1:200.

De iogonfallande bilderna ar inget annat an fotomontage, an så  lange.

 

— Projektet har en provokativ och utopisk utstralning. Jag forvantar mig en reaktion men

det har arbetet ar ocksa valdigt ironiskt: med tanke pa deras konceptuella natur ligger dessa

projekt pa gransen tili en falistudie, sager Fransesco Napolitano om projektet.

Iden kommer fran Adalberto Liberas Villa Malaparte pa Capri, som existerar i symbios

mcd berget. Detta dock pa ett annat satt an Fransesco Napolitanos hus, vilka snarare skjuter

sig ut fran omgivningen.

 

— Projektet speglar drommen om att vara Adalberto Libera och gora ett sadant miisterverk

i ett sa fantastiskt landskap, sager han. Varje villa iir baserad pa en forvrangning av en

enkel, geometrisk figur. Varje forvrangning är I sin tur designad for att fa en panoramautsikt fran

huset, som ramar in naturen och ska ge mojlighet att betrakta den forsijunken i tankar.

 

—  Den har karaktaren understryker projektets ikonografi: dikotomin mellan natur och byggnad,

sager Fransesco Napolitano.

 

Hans forhoppning iir att, aven om han menar att der ar en bit kvar, sa smaningom kunna realisera projektet.

—Ludwig Mies van der Rohe sa en gång att “De fiesta av våra projekt var utvecldade långt

före att det fanns en praktisk möjlighet att uppnå dern. Jag gör bara det här i hopp om att bygg

naden en dag kommer att bebos och njutas av”, avslutar han.

 

ENGLISH TEXT : 

FIVE MODERNISTIC influenced villas, boldly located in the astonishing landscape, on sloping cliffs and steep mountains.
It is the architect Francesco Napolitano, who is behind the project Villae Minimae, “small houses” in Latin.
No matter how sensational it might be, the project is not yet realized in reality: the villas are just small villas, developed and studied in a scale 1 to 200.
The conspicuous images are nothing more than photomontages, so far.

- The project has a provocative and utopian charisma.
I expect a reaction but this work is also very ironic: given their conceptual nature, these projects are on the border to a case study,
Francesco Napolitano says about the project.
The idea comes from Adalberto Libera’s Villa Malaparte on Capri, which exists in symbiosis with the mountains.
This is, however, in a different way than Francesco Napolitano’s house, which rather shoots out from the surroundings.

- The project reflects the dream of being Adalberto Libera and making such a masterpiece in such a fantastic landscape, he says.
Each villa is based on a deformation of a simple geometric figure.
Every distortion is in turn designed to get a panoramic view from the house, framing the nature and giving the opportunity to look at it deep in thought.

- This character emphasizes the project’s iconography: the dichotomy between nature and building, says Francesco Napolitano.

His hope is to eventually realize the project, even though it might not be in the nearest future.
- Ludwig Mies van der Rohe once said “Most of our projects were developed long before there even existed a practical opportunity to execute them”.
I only do this in hopes of that the building one day will be inhabited and enjoyed, he concludes.

 

 

 

 

RSS    ITALIANO - ENGLISH   OLD VERSION SITE   Social Flickr Tumblr google plus Youtube Linkedin twitter facebook Vimeo Pinterest